ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sympathize with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sympathize with, -sympathize with-

*sympathize with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sympathize with (phrv.) เห็นอกเห็นใจ Syn. commiserate with, condole with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงสังเวช (v.) sympathize with See also: realize for any outcome, take pity on, have compassion for
เห็นอกเห็นใจ (v.) sympathize with See also: have sympathy for, be emotionally involved with Syn. เห็นใจ Ops. เห็นแก่ตัว
เห็นใจ (v.) sympathize with See also: feel for, have sympathy for, commiserate with, pity Syn. เห็นอกเห็นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We sympathize with you, okay? And we don't judge.เราเห็นใจมาก และจะไม่ด่วนตัดสินนาย
'Cause you smile at him and you sympathize with him and you talk to him as if you were the same?เป็นเพราะคุณยิ้มให้เขา คุณเข้าอกเข้าใจเขา และพูดคุยกับเขาราวกับว่าคุณเป็นเหมือนเขา?
We can sympathize with a pencil.- คิดผิดอย่างยิ่งเลย
I don't sympathize with you killing people all these years.ฉันไม่เห็นใจกับการฆ่าคนของคุณ ในหลายๆปีที่ผ่านมา
So Paul decided to get help from someone sure to sympathize with his situation...พอลจึงตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือ จากใครบางคนที่จะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกเขา
Most people would sympathize with Cyrano.คนส่วนใหญ่มักจะเห็นใจไซราโน
Public who sympathize with Seo Hye-Rim are gathered here.คนที่เห็นใจโซฮเยริมมาชุมนุมกันที่นี่
Is it because you sympathize with Gun Wook?มันเป็นเพราะคุณสงสารกอนอุคใช่มั้ย
Never sympathize with the enemy, not even for a moment.อย่าเห็นใจศัตรู แม้เพียงเสี้ยวนาที
It's just, man, I can sympathize with people that get dumped on by the media... and it sucks.มันก็แค่ ฉันเห็นใจ ถึงคนที่ถูกสื่อประนาม มันเลวร้ายว่ะ

*sympathize with* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
察す[さっす, sassu] (v5s,vt) (1) (See 察する) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with
察する[さっする, sassuru] (vs-s,vt) (1) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with; (P)
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P)
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)

*sympathize with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
ปลงสังเวช[v.] (plongsangwē) EN: realize the vanity of it all ; sympathize with FR:
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sympathize with*
Back to top