ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swear by*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swear by, -swear by-

*swear by* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swear by (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear on
swear by (phrv.) วางใจใน See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่ หลักฐานที่ฉันให? ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I swear by Almighty God... that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth... and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ... หลักฐานที่ฉันจะให้ ให้เป็นความจริง, ความจริงทั้งหมด . และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I swear by God and sonny Jesus, you will all visit the infirmary.ขอสาบานด้วยพระเจ้าและพระเยซู sonny คุณจะเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งหมด
I swear by the moon.ฉันสาบานกับพระจันทร์
I swear by my heart. Trust me.ฉันสาบานด้วยหัวใจ เชื่อฉันเถอะ
I know what you are and I swear by the ordinances of the sisterhood to which we both belong that I mean you no harm this day.ข้าขอสาบานด้วยเกียรติของแม่มดเจ้าเสน่ห์อย่างพวกเรา... ว่าวันนี้ข้ามาดี ไม่ได้มาร้าย
The Russians swear by him.พวกรัสเซียไว้ใจได้ เฮีย...
How do you swear by... a man you've never met?แน่ใจมันได้ยังไงวะ มึงไม่เคยเห็นหน้ามันเลย ไอ้เหี้ยนี้นะ
Prescient Council swear by a special order.fะพr ั–nvะฐdั–n' yะพur hะพuั•ะต wั–th nะพ ั•ะฐyั•ะพะต.
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก.
"and I swear by all the devils in the nether regions"และขอสาบานต่อผีห่าซาตานทุกตน"
Do you swear by all the gods that your testimony will be true and honest?เจ้าสาบานต่อหน้าทวยเทพไหม ว่าคำให้การของเจ้า จะเป็นความจริงทุกประการ

*swear by* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swear by*
Back to top