ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suspiciously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suspiciously, -suspiciously-

*suspiciously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspiciously (adv.) อย่างระแวดระวัง See also: อย่างระมัดระวัง Syn. vigilantly Ops. trustingly
suspiciously (adv.) อย่างน่าสงสัย See also: อย่างมีพิรุธ
suspiciously (adv.) อย่างไม่น่าเชื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะแม่ง (adv.) suspiciously See also: strangely, queerly Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล
พิรุธ (v.) behave suspiciously See also: be strange
ระแวง (adv.) suspiciously See also: doubtfully Syn. เคลือบแคลง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
หวาดระแวง (adv.) suspiciously See also: doubtfully Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ

*suspiciously* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?

*suspiciously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างน่าสงสัย[adv.] (yāng nā son) EN: suspiciously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suspiciously*
Back to top