ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*supposedly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supposedly, -supposedly-

*supposedly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposedly (adv.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก Syn. apparently, to the eye, ostensibly
English-Thai: Nontri Dictionary
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ

*supposedly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season)
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *supposedly*
Back to top