ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sting into*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sting into, -sting into-

*sting into* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sting into (phrv.) ทำให้เคือง See also: ทำให้รำคาญ Syn. goad into, provoke into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't wanna risk blowing my cover or bursting into flames.เปล่า ฉันไม่เสี่ยงจะเปิดเผย หรือมอดไหม้ในเปลวเพลิงหรอก
Sorry to come bursting into your home.ขอโทษที่จะมาระเบิดเป็น ที่บ้านของคุณ.
'Cause I'm pretty sure merging with Stein and randomly bursting into flames sounds like the biggest "swipe left" of all time.เพราะฉันมั่นใจว่า การผสานเข้ากับสไตน์ และสุ่ม ระเบิดลุกเป็นไฟ ฟังดูแล้วไม่ค่อย น่าดึงดูดใจเลยนะ

*sting into* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames
打っ込み[ぶっこみ;ブッコミ, bukkomi ; bukkomi] (n) (1) (See ぶちこむ) thrusting into; a put-down; (2) (See ぶっこみづり) bottom fishing; legering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sting into*
Back to top