ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*step on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น step on, -step on-

*step on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're really late. You'd better step on it.เราสายมากแล้ว คุณควรจะรีบไปโดยเร็ว
Short Round, step on it.สั้นรอบขั้นตอนในนั้น
I step on something.ขั้นตอนที่ฉันในสิ่งที่
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ
You don't step on the one.อย่าเพิ่งเต้นจังหวะแรก
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า
Take us to the YMCA, and step on it.ไปที่ YMCA เราจะไปที่นั่นกัน
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน
You step onto the road, and if you don't keep your feet there's no knowing where you might be swept off to. "เราก้าวเท้าลงสู่ถนน ถ้าออกเดินเเล้วไม่ก้าวต่อ เราจะไม่รู้ ว่าทางจะสิ้นสุดตรงไหน
Then to the federal reserve... and step on it.แล้วไปที่ธ.กลางรีเซิร์ฟ...
We have to be careful not to step on my dress.พวกเราต้องคอยระวังให้ดี อย่าได้เดินเหยียบกระโปรงของหนูเชียวนะ
Come on! Step on the accelerator!เร็วเข้าหน่อยซิ มัวชักช้าอะไรอยู่ เหยียบมันให้เต็มสตรีมไปเลย

*step on* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, 第一步] step one; first step
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 踩线 / 踩線] step on the line; foot-fault
[cǎi, ㄘㄞˇ, 跴] capture; step on
[tà, ㄊㄚˋ, 蹋] step on

*step on* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

*step on* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนรร[v.] (chamnan) EN: step on FR:
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt ) EN: overstep one's official powers FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanre) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator FR: appuyer sur l'accélérateur ; appuyer sur le champignon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *step on*
Back to top