ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*step forward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น step forward, -step forward-

*step forward* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step forward (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า Syn. come forward, go forward
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
Remember to breathe... ..and step forward through the back door of the room.สาวคนนี้, มารล่า ซิงเกอร์ ไม่ได้เป็นมะเร้งต่อมลูกหมาก
Andrew Martin. Step forward, please.แอนดรู มาร์ติน กรุณาก้าวมาข้างหน้า
They may not believe one, but if I can get all of them to step forward the board will have no choice.พวกนั้นอาจจะไม่เชื่อคนๆ เดียว.. แต่ถ้าผมพาคนทั้งหมดไปกดดันได้ล่ะก็ บอร์ดบริหารก็คงไม่มีทางเลือกหรอก
It's nothing serious Just step forward - What's going on?ผู้ชาย ที่อายุระหว่าง18-30ปี, ก้าวออกมาข้างหน้า
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง
They will be buried here unless family members step forward to make theie own arrangermentsพวกเขาจะถูกฝังที่นี่ นอกจากคนในครอบครัวจะมา จัดการฝังเขาเอง
Number four,step forward. Turn left.หมายเลข 4 ก้าวออกมาด้านหน้า หันด้านซ้าย
Number five,step forward. Turn left.หมายเลข 5 ก้าวออกมาด้านหน้า หันด้านซ้าย
If all the unmarried people could step forward just a bit.ขอให้คนที่ยังไม่แต่งงานก้าวมาข้างหน้าเล็กน้อย
It's always been one step forward and two steps back.พอที่จะเดินหน้าได้ก้าวหนึ่งสักหน่อย แล้วมันก็เสือกเดินถอยหลังกลับไป 2 ก้าว
You step forward now,พวกเธอก้าวออกมาข้างหน้า

*step forward* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一歩前進[いっぽぜんしん, ippozenshin] (n) (a) step forward
寸進尺退[すんしんしゃくたい, sunshinshakutai] (n,vs) one step forward, many steps backward; little to gain and much to lose
歩を進める[ほをすすめる, howosusumeru] (exp,v1) to make progress; to step forward
踏み出す;踏出す[ふみだす, fumidasu] (v5s,vi) (1) to step forward; to step forth; to advance; (2) to start; to embark on; to set forth on; to take steps toward
進み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer

*step forward* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *step forward*
Back to top