ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*steadily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น steadily, -steadily-

*steadily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steadily (adv.) อย่างไม่หยุดหย่อน Syn. continuously, tirelessly Ops. intermittently
unsteadily (adv.) อย่างขาดเสถียรภาพ See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ Syn. variably Ops. unvariably, steadily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระชวย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย, โชย
เก้กัง (adv.) unsteadily See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly Syn. เก้ๆ กังๆ
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย

*steadily* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每况愈下[měi kuàng yù xià, ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ ㄩˋ ㄒㄧㄚˋ, 每况愈下 / 每況愈下] steadily deteriorate
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, 稳步 / 穩步] steadily; a steady pace

*steadily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんぐん[, gungun] (adv) (on-mim) steadily
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P)
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
注視[ちゅうし, chuushi] (n,vs,adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P)

*steadily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
โดยสม่ำเสมอ[adv.] (dōi samamsa) EN: steadily FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
เขม็ง[adv.] (khameng) EN: firmly ; steadily FR:
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:
กระซ่องกระแซ่ง[adv.] (krasǿngkras) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
กระย่องกระแย่ง[adv.] (krayǿngkray) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
ไหลระรี่[v. exp.] (lai rarī) EN: flow steadily FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
พัดฉิว[v. exp.] (phat chiu) EN: blow steadily FR:
ระเรื่อย[adv.] (rareūay) EN: steadily FR:
ระรี่[adv.] (rarī) EN: continuously ; steadily FR:
โทงเทง[adj.] (thōngthēng) EN: shakily ; unstably ; unsteadily FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ตุปัดตุเป๋[adv.] (tupattupē) EN: unsteadily ; to and fro ; back and forth FR:

*steadily* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stet; stetig {adv}steadily
wackelig {adv}unsteadily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *steadily*
Back to top