ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stay under*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stay under, -stay under-

*stay under* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay under (phrv.) ยังอยู่ใต้ Syn. hold under, keep under, remain under, stop under
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it's a mammal, it can't stay underwater for six hours.ถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันคง อยู่ในน้ำได้ไม่ถึง6ชั่วโมงแน่
I kind of kicked around for a while, tried to stay under the radar.ผมตระเวน ตะลอนอยู่พักหนึ่ง พยายามที่หลบ เป้าสายตาคนไปเรื่อย
He can't... he can't stay under the radar forever.เขาไม่สามารถอยู่ใต้เรดาร์ได้ตลอดไปหรอก
They're trying to stay under the radar, right?พวกมันพยายามขนส่ง ในรัศมีที่คนเดินทางทุกพลุกพล่าน ใช่ไหม
It's where you'll stay under my reign.นี่จะเป็นที่อยู่ของเจ้า ในรัชสมัยของข้า
This guy can't stay underwater for long.ชายคนนี้อยู่ใต้น้ำได้ไม่นานหรอก
Sometimes the lo-fi approach is the best way to stay under the radar.บางครั้งการบันทึกข้อมูลแบบ lo-fi เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเลี่ยงการถูกเพ่งเล็ง เยี่ยม
Dating someone so notorious out in the open like that, when you're trying to stay under the radar.และฉันรู้ว่ามันเป้นความคิดของเธอ แต่คุณก็มีส่วนด้วย ไม่ว่าคุณจะช่วยเธอทำ หรือไม่คุณก็เก็บเงียบเอาไว้
I let her stay under because she requested it.ฉันปล่อยให้เธออยู่ใต้พวกนั้นต่อไป เพราะเธอขอร้องไว้
They'll stay under wraps in the safe house until the action on Hamra Street is underway.พวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในเซฟเฮ้าส์ จนกว่าจะเริ่มปฏิบัติการ
Option number two, you can choose to stay under, save this guy's life yourself, as well as the case against Odin.ทางที่สอง นายกลับเข้าไปเล่นละคร ช่วยชีวิตหมอนั่นด้วยตัวนายเอง เราก็ยังมีโอกาสเรื่องโอดิน
If I were you, I would try my best to stay under the radar.ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะพยายาม ทำทุกวิถีทางให้อยู่นอกรัศมีเรดาร์

*stay under* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดา[v.] (pradā) EN: dive and stay under water FR: plonger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stay under*
Back to top