ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*squeak through*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squeak through, -squeak through-

*squeak through* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeak through (phrv.) ผ่านได้เฉียดฉิว Syn. scrape through, skin through, squeeze through
squeak through (phrv.) หวุดหวิด Syn. scrape through, skin through

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *squeak through*
Back to top