ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spryly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spryly, -spryly-

*spryly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spryly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน Syn. lively, vigorously

*spryly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hurtig {adv}spryly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spryly*
Back to top