ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*springiness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น springiness, -springiness-

*springiness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
springiness (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience

*springiness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastizität {f}springiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *springiness*
Back to top