ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*side with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น side with, -side with-

*side with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
side with (phrv.) เข้าข้าง See also: สนับสนุน Syn. take with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าข้าง (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน, เป็นพวก
เป็นพวก (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's this flat screen on the inside with pictures on it.There's this flat screen on the inside with pictures on it.
Just go outside with Angela, okay? Keep her company.อยู่ข้างนอกกับแองเจล่านะ เป็นเพื่อนเธอหน่อย
Mitch has just got a little something extra... on the side with them boys, you know?มิช มี/บางสิ่งที่พิเศษ... อยู่ข้างเขาไปซะ เพื่อน เข้าใจมั้ย?
Look, you can't even walk outside without being bitten by a mosquito.ฟังนะ, เธอเดินอยู่ข้างนอก โดยที่ไม่เคยโดนยุงกัดเลยไม่ได้หรอก
25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.มีคนมา 25 คน พวกเขาขึ้นไปแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่บนหลังคาบ้านเรา เขียนว่า ฆาตกร
For 30 years he worked side by side with those men, sweeping and carrying garbage.30 ปี ที่เขาทำงานเคียงข้างพวกนั้น กวาดเก็บขยะ
It really isn't the fun side without you.จริงๆนะ ด้านนั้นไม่สนุกหรอกถ้าไม่มีนาย
I feel stupid asking this, but is there someone who might be able to take a look inside with me?ฉันรู้สึกงี่เง่าที่ถามแบบนี้ แต่มีใครบ้างไหม ที่พอจะช่วยเข้าไปดูข้างในกับฉันได้บ้าง
Can't get inside with the key.ใช้กุญแจเข้าไปไม่ได้
For the horse that gets poked in the side with metal every time you want him to do something for him, I'm sure it's a problem.แต่สำหรับม้า.. ที่โดนทิ่มที่สีข้างด้วยเหล็ก.. ...ทุกครั้งที่คุณอยากให้มันทำอะไร..
Why'd you side with the enemy over your own homeboy!ทำไมถึงอยู่ข้างศัตรูของพี่น้องนาย
I don't expect you to side with me every time.หนูไม่ได้หวังว่าแม่จะเข้าข้างหนูทุกครั้ง

*side with* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
偏袒[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, 偏袒] side with; discriminate in favor of
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang

*side with* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
肩を持つ[かたをもつ, katawomotsu] (exp,v5t) to side with; to support

*side with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ท้องคัดท้องแข็ง[adj.] (thøngkhatth) EN: rocking with laughter ; splitting one's side with laughter FR: tordu de rire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *side with*
Back to top