ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*side street*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น side street, -side street-

*side street* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
side street (n.) ทางที่แยกจากถนนใหญ่ See also: ถนนเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, walk straight up the side street and you'll see The Twins'.อืมม ใช่ เดินตรงไปตามทางเท้า แล้วจะเห็นร้านThe Twin
I'll take side streets, come at night.ให้มั่นใจว่า ไม่มีใครตามหลังมา ผมต้องขับอ้อมหน่อย
All side streets are blocked. Our only choice is to take the freeway. All right.งั้นนายตัดสินใจ Stavrou,พาเราไปบนทางด่วน
They'll take side streets to the airport--พวกเขาใช้เส้นทางด้านข้างไปที่สนามบิน--
Luckily, this lets out onto a side street, so I can take the van out that way and avoid the mess.โชคดี ทางนี้จะนำไปถนนด้านข้าง ดังนั้นฉันสามารถขับรถตู้ออกทางนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง
You see that side street on the right?คุณเห็นฝั่งถนนด้านขวานั่นมั้ย
Her purse was found a few blocks away on a side street.พบกระเป๋าเงินเธอถัดไป ไม่กี่บล็อคบนถนน

*side street* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横丁;横町[よこちょう, yokochou] (n) bystreet; side street; back street; alley; lane
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P)
裏通り(P);裏通(io)[うらどおり(P);うらとおり(ik), uradoori (P); uratoori (ik)] (n) side street (often parallel to a main street); back street; alley; (P)

*side street* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *side street*
Back to top