ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shin down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shin down, -shin down-

*shin down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. skin down Ops. shin up, skid up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shin down*
Back to top