ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scream with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scream with, -scream with-

*scream with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scream with (phrv.) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) Syn. shriek with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
Com? That must have made them scream with laughter.พวกเขาคงหัวเราะเยาะผม
Then you heard a scream with a big bang.คุณได้ยินเสียงตะโกนร้องโหยหวน
Once you go Ukraine, you will scream with sex pain.ไปเดทกับคนยูเครน คุณจะต้องติดใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scream with*
Back to top