ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scotch tape*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scotch tape, -scotch tape-

*scotch tape* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Scotch tape (n.) สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)
English-Thai: HOPE Dictionary
scotch tapen. เทปติดกระดาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So are you more proud of 'Scotch Tape' or McDonald's?คุณ ภูมิใจกับ สก๊อตเทป หรือ แมคโดแนล ไหม
With scotch tape, and wire hangers,ด้วยเทปกาวและที่ห้อยสาย
Then why did you ask me if Scotch tape would work, if you don't have any?แล้วถามทำไมว่าใช้ได้มั้ย ถ้าไม่มีน่ะ
Scotch tape, carbon paper and...สก๊อตเทปใส กระดาษคาร์บอน และ...
This painting is ripped and repaired with scotch tape.ฉันรู้ว่าในที่สุดสัญญาณเตือนต้องดังขึ้น

*scotch tape* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコッチテープ[, sukocchite-pu] (n) Scotch tape
セロハンテープ[, serohante-pu] (n) cellophane tape; Scotch tape; (P)

*scotch tape* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สก็อตเทป = สกอตเทป[TM] (Sakot Thēp) EN: Scotch Tape FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scotch tape*
Back to top