ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*saturate with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saturate with, -saturate with-

*saturate with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saturate with (phrv.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชค Syn. drench in, soak with
saturate with (phrv.) มีสำรองไว้มาก See also: มีมาก Syn. glut with
saturate with (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วย See also: อบอวลไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *saturate with*
Back to top