ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*salubriousness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น salubriousness, -salubriousness-

*salubriousness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salubriousness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness Ops. unhealthiness

*salubriousness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit {f}salubriousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *salubriousness*
Back to top