ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*safty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น safty, -safty-

*safty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safty goggles (n.) หน้ากาก See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า Syn. cover, veil
English-Thai: HOPE Dictionary
safty glassn. กระจกนิรภัย

*safty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขับขี่ปลอดภัย[n. exp.] (kān khapkhī) EN: safty driving FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *safty*
Back to top