ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*run low*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น run low, -run low-

*run low* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run low (phrv.) (สิ่งสำรองไว้) น้อยลง Syn. run short

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *run low*
Back to top