ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rhetorician*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rhetorician, -rhetorician-

*rhetorician* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhetorician (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rhetorician*
Back to top