ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remain abreast of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remain abreast of, -remain abreast of-

*remain abreast of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain abreast of (phrv.) อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of
remain abreast of (phrv.) ยืนยัน Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remain abreast of*
Back to top