ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rareness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rareness, -rareness-

*rareness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rareness (n.) สิ่งหายาก See also: การหาได้ยาก, การขาดแคลน Syn. scarcity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rareness*
Back to top