ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*put up with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put up with, -put up with-

*put up with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put up with (phrv.) ยกสูงขึ้นด้วย
put up with (phrv.) พักอยู่กับ See also: ค้างคืนกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หิ้วท้อง (v.) put up with hunger See also: go with an empty stomach
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
I can't put up with that noise anymoreฉันไม่สามารถจะทนต่อเสียงพวกนั้นได้อีกแล้ว
If you like someone, then you can put up with such things hereถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like them, but one has to put up with them if one wants to meet butterflies.ฉันไม่ชอบพวกมัน แต่เราก็ต้องทนมันเพื่อจะได้พบกับผีเสื้อ
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
They've put up with it so wellเด็กๆต้องอดทนมากๆเลย
Does paying rent here mean I have to put up with you guys?ฉันจ่ายเงินแล้วหมายความว่า พวกนายยังมีสิทธิ์ที่นี่อีกใช่มั้ย
We don't put up with speed.เรื่องยาพวกนั้น.. เราไม่ได้โกงนะครับ
I won't put up with any more of this bullshit lying to the kids.ผมไม่อยากโกหกแหกตาลูกต่อไปแล้ว
How much longer will you put up with this?นานแค่ไหนแล้วที่นายอยู่แบบนี้
The only reason why I put up with you all these years is because of that girl.เหตุผลเดียวที่ฉันทนอยู่ที่นี่ ตลอดหลายปีนี่ ก็เพราะเด็กคนนั้น
Even though I constantly put up with all thisถึงแม้ว่าฉันจะอดทนมากแค่ไหน
Look, I've put up with a lot since I got here, but this...ฟังนะ, ฉันไม่รู้จะพูดยังไง,.
Can't wait till I get my own spread and won't have to put up with Joe Aguirre's crap no more.เมื่อไหร่เราจะมีที่ทำมาหากิน จะได้ไม่ต้องมาแบมือของานจากไอ้โจมันนะ
He once had to put up with my playing.ครั้งหนึ่งเขาต้องทนนั่งฟัง ฉันเล่นเปียโน

*put up with* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with

*put up with* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)

*put up with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *put up with*
Back to top