ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pull down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pull down, -pull down-

*pull down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull down (phrv.) ดึงลง See also: ยกลง Syn. draw down
pull down (phrv.) ทำลาย Syn. come down, take down
pull down (phrv.) ทำให้อ่อนแอ(สุขภาพ) Syn. drag down
pull down (phrv.) ลดต่ำลง(ทางสังคม) See also: ทำให้ตกต่ำ Syn. drag down
pull down (phrv.) หาเงิน See also: หารายได้ Syn. bring in
English-Thai: HOPE Dictionary
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รื้อถอน (v.) pull down See also: demolish, remove(obstacles)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here comes the first one. Get ready to pull down there.มานี่แล้วหนึ่งตัว เตรียมดึงเขาลงมา
Anyone going up, pull down on the leverใครก็ตามที่ขึ้นไป สับสวิตช์ลง
Hold your arms out... and pull down hard.เหวี่ยงแขนออก แล้วดึงลงมาแรงๆ
There's nothing even big enough to pull down a person, unless it was the Loch Ness monster.แม้แต่สัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ลากคนได้ก็ไม่มี แม้แต่จะมีสัตว์ประหลาดล็อคเนส
I know. I didn't even pull down my flight suit.นั่นสิ ไม่ได้ถอดชุดนักบินด้วยซ้ำ
I'll pull down Annie's underwearฉันจะถอดกางเกงในของแอนนี่
Everybody else doesn't pull down what I do every year.ทุก ๆ คนที่ไม่ทำลาย กับสิ่งที่ฉันทำมาทุกปี
Can you pull down your pants?มันผิดทาง นายเอากางเกงลงหน่อยซิ
Let's pull down your pants and see what you are made of.ดึงกางเกงมันลงเลย ดูหน่อยสิว่ามันจะแน่แค่ไหน
Crawl through here and... pull down on that handle?คลานไปตามทาง และ.. ดึงคันโยกนั่นลงมา?
Then you're gonna pull down on that handle as hard as you can, okay?จากนั้นก็ดึงคันโยกลงมา แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย โอเคมั้ย?
What do you pull down a year in the game?เธอดึงอะไรลงมาหน่ะ ปีในเกมส์หรออ... .

*pull down* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul

*pull down* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P)
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account)

*pull down* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักลง[v. exp.] (chak long) EN: lower ; pull down FR:
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline FR: ployer ; se pencher sur
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down FR: démonter ; démolir ; démanteler
รื้อถอน[v.] (reūthøn) EN: pull down ; demolish FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pull down*
Back to top