ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*presuming*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presuming, -presuming-

*presuming* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presuming (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, granting that

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *presuming*
Back to top