ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*poignancy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น poignancy, -poignancy-

*poignancy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poignancy (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
English-Thai: Nontri Dictionary
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *poignancy*
Back to top