ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pitilessly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pitilessly, -pitilessly-

*pitilessly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitilessly (adv.) อย่างเลือดเย็น Syn. relentlessly

*pitilessly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbarmherzig {adv}pitilessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pitilessly*
Back to top