ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pile on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pile on, -pile on-

*pile on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile on (phrv.) กองรวมกัน See also: สะสม
pile on (phrv.) กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile on (phrv.) ให้เกียรติ See also: ยกย่อง, ให้กับ Syn. heap on, heap with
pile on the agony (idm.) สนุกในการทำให้แย่กว่าที่เป็น
pile on the pressure (idm.) พยายามกดดัน
pile onto (phrv.) สุมไว้บน See also: กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile onto (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ Syn. heap on, heap with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you might wanna pile on the makeup.และเธอต้องโบ๊ะหน้ามาหนาๆด้วยนะ
A little advice on the humor: once the joke happens, don't dog pile on it. Just let it go.คำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเรื่องตลก เมื่อมันตลกแล้วครั้งหนึ่ง อย่าพูดถึงมันอีก ทิ้งมันไปเลย
It's just ridiculous when you pile on. Okay.แต่มันน่าขันพอคุณสมทบด้วย
We know you got a steaming pile on your plate.ฟังนะ แคส ฉันรู้ว่านายงานล้นมือ
Ah, you guys all want to pile onto my motorcycle?อ่า พวกคุณอยากจะ ขึ้นไปนั่งซ้อนกันบนมอเตอร์ไซต์ของผมหรอ?
You come to help or pile on?คุณมาเพื่อช่วยหรือกองพะเนินเทินทึก?

*pile on* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pile on*
Back to top