ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*persist in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น persist in, -persist in-

*persist in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persist in (phrv.) ดื้อรั้นทำ See also: ดื้อด้านทำ Syn. persist with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So why persist in asking?ทำไมถึงอยาก ถามนักล่ะ?
Why do you persist in such manly pursuits, Anne?ทำไมยังชอบทำอะไรแบบที่ผู้ชายทำห๊ะแอนน์

*persist in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction

*persist in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P)
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
言い通す;言通す[いいとおす, iitoosu] (v5s,vt) to persist in saying
通す(P);徹す(P);透す[とおす, toosu] (v5s,vt) to let pass; to overlook; to continue; to keep; to make way for; to persist in; (P)

*persist in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขืนสู้[v. exp.] (kheūn sū) EN: persist in opposing ; persist in fighting FR:
ทลอึง[v.] (thonla-eung) EN: persist in FR:
ยึดมั่น[v.] (yeutman) EN: hold fast to ; persist in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *persist in*
Back to top