ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*peck at*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peck at, -peck at-

*peck at* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peck at (phrv.) จิก See also: เจาะ
peck at (phrv.) เล็ม Syn. nibble at, pick at
peck at (phrv.) สัมผัสเพียงผิวเผิน See also: ทำผิวเผิน Syn. pick at
peck at (phrv.) คอยหาข้อผิดหรือบกพร่อง See also: จ้องจับผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, check out the speck at 3:00 o'clock.เฮ้ ช่วยดูตรงที่ 3 นาฬิกา
You two hens peck at each other like this all the time?พวกนายจิกกัดกันแบบนี้ ตลอดเวลาเลยหรือ

*peck at* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咮] beak of bird; peck at

*peck at* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to

*peck at* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick FR: becqueter ; picoter ; picorer
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *peck at*
Back to top