ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*on the whole*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น on the whole, -on the whole-

*on the whole* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the whole (idm.) โดยทั่วไป See also: โดยรวม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you aware that there´s only two kind of people on the whole planet?โลกนี้มีคนแค่ 2ประเภท
It's been on the whole time!มันเปิดไว้ตลอดเวลาเลยหรอเนี่ย !
But on the whole it was....แต่ว่าดูรวมๆ มันก็...
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด
And the committee having done the works to issue a "D-notice" on the whole business.แล้วคณะกรรมการก็กำลังทำงาน เพื่อปกป้องความลับของธุรกิจทั้งหมด
Wherever we are, our actions have repercussions on the whole Earth.ในทุกๆที่,ที่เราอยู่ ทุกการกระทำสะท้อนกลับ สู่โลกเราทั้งสิ้น
You're hitting reset on the whole operation just because of me?คุณกำลังทำให้ปฏิบัติการทั้งหมดไปเริ่มตั้งไข่ใหม่ เพราะผมนะเหรอ?
Hey, can you not mention the whole "taking responsibility" concept?นี่ นายหมายความว่ายังไง ว่าจะรับผิดชอบน่ะ
I don't know. Maybe I'll just listen to the universe and throw the towel in on the whole thing.ฉันก็ไม่รู้ เหมือนกับฉันฟัง เสียงจักรภพอยู่ แล้วปา ผ้าขนหนูใส่ทุกอย่าง
The attraction the whole world has been waiting for:สิ่งที่โลกรอคอย ได้เวลาเผยโฉมแล้ว..
If simcoe saw the same thing you did, why's he been sitting on this information the whole time?ถ้าซิมคอร์เห็นในแบบเดียวกัน แบบที่นายเห็น ทำไมเขายืนกรานข้อมูล แบบเดียวกันนี้ในทุกๆ ครั้งล่ะ?
He had to give up on the whole project.เขาก็ต้องเลิกล้ม โครงการทั้งหมด

*on the whole* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
[dǐ, ㄉㄧˇ, 氐] foundation; on the whole
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole

*on the whole* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase

*on the whole* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่วนเฉลี่ย[adj.] (suanchalīa) EN: average ; on the whole FR: moyen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *on the whole*
Back to top