ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nial-polishing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nial-polishing, -nial-polishing-

*nial-polishing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nial-polishing (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. buffing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nial-polishing*
Back to top