ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*muster up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น muster up, -muster up-

*muster up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muster up (phrv.) ชุมนุม See also: รวมกลุ่มกัน
muster up courage (idm.) ทำให้กล้า Syn. pluck up, screw up
muster up support (idm.) รวมคน See also: รวบรวม, สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos."ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ
Do I need to muster up some courage?ฉัน... ต้องรวบรวมความกล้าใช่มั๊ย
Hey, if you can't muster up the appropriate respect,เฮ่ย ถ้าเธอไม่สุมหัวชมกันด้วยความเคารพ
Well, I suppose I can muster up some strength.สงสัยฉันคงต้องรวบรวมกำลังแล้ว
Apparently, this is all the park service could muster up.เทาที่ดู นี่คือที่รวมตัวของพวกจนท.พาร์คเซอร์วิส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *muster up*
Back to top