ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mossi*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mossi, -mossi-

*mossi* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mossi (n.) ชาวแอฟริกาตะวันตก

*mossi* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
moosig {adj} | moosiger | am moosigstenmossy | mossier | mossiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mossi*
Back to top