ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mixing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mixing, -mixing-

*mixing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mixing bowl (n.) ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isentropic mixingการคลุกเคล้าในแบบไอ เซนโทรฟิค [อุตุนิยมวิทยา]

*mixing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning)
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P)
混同[こんどう, kondou] (n,vs) confusion; mixing; merger; (P)
混用[こんよう, konyou] (n,vs) mixing or using together
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing

*mixing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชามผสม[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR: bol à mélanger [m]
ชามผสมแป้ง[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR:
การผสม[n.] (kān phasom) EN: mixing ; blending FR: mélange [m] ; mixture [f]
เครื่องผสมสัญญาณเสียง[n. exp.] (khreūang ph) EN: mixing desk FR: table de mixage [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mixing*
Back to top