ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*midwatch*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น midwatch, -midwatch-

*midwatch* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midwatch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. graveyard watch, middle watch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *midwatch*
Back to top