ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*make out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make out, -make out-

*make out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make out (phrv.) เขียน Syn. fill in, fill out, fill up, write out
make out (phrv.) มองเห็นชัดเจน
make out (phrv.) เข้าใจ See also: ค้นพบ Syn. figure out, puzzle out, work out
make out (phrv.) ตอบได้ See also: ตอบคำถาม, ตอบ
make out (phrv.) ทำสำเร็จ See also: มีชีวิตอยู่ Syn. get on, go on
make out (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
make out (phrv.) ประสบความสำเร็จ
make out (phrv.) อ้างว่า Syn. give out
make out (phrv.) แสร้งทำ See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
make out (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้ครบจำนวน
make out (phrv.) ร่วมรัก See also: ร่วมเพศ
make out of (phrv.) ทำด้วย See also: สร้างจาก Syn. fashion from, form from, make from, make of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we all work together we'll make out okay - We willถ้าเราทำงานร่วมกัน มันจะต้องดี
Look at the first word. Can you make out what it says?มาดูคำแรกกัน ลองอ่านดูว่ามันว่าอย่างไร
They went up there to make out, then they suddenly died.พวกเขาไปที่นั่นเพื่อจู๋จี๋กัน, และพวกเขาก็ตายอย่างกระทันหัน.
Because Mike Kripke's house that's where the kids used to go make out, right?ก็... บ้านของไมค์เป็นที่ๆเด็กๆไป ใช่?
And you've been dying to make out with me for some time now.แล้วก็ คุณเริ่มอยากมีอะไรกับผมมาซักระยะหนึ่งแล้ว
Great you guys can just make out in front of me.เจ๋ง งั้นก็ทำกันตรงหน้าฉันเลยใหม
I can make out bevelled margins. A machete did this.ดูจากขอบแผลแล้ว มีดยาวทำแบบนี้
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
"I haven't seen this since it came out, but we should make out instead. La la la. "ชั้นไม่ได้ดูอีกหลังมันออกโรง แต่เราควรมีอะไรกันแทนบลาบลาบลา
Just by looking at you one cannot make out that..ดูเหมือนคุณไม่ได้แกล้งทำ...
I cao't make out their faces, but they're on the roof!ผมเห็นหน้าไม่ชัด แต่พวกมันอยู่บนหลังคา!
There's something coming. I can't make out what it is.มีบางอย่างมุ่งหน้ามา ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไร

*make out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly

*make out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out
人影を認める[ひとかげをみとめる, hitokagewomitomeru] (exp,v1) to make out someone's figure
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
合点が行く[がてんがいく, gatengaiku] (exp,v5k-s) to understand; to make out
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion

*make out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
ออก[v.] (øk) EN: issue ; make out FR: sortir ; émettre ; paraître
ออกใบเสร็จ[v. exp.] (øk baiset) EN: make out a receipt FR:
ออกเช็ค[v. exp.] (øk chek) EN: make out a cheque FR:
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out FR: déchiffrer ; décoder
สังเกตออก[v.] (sangkēt øk) EN: see ; make out ; perceive ; find out FR: percevoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *make out*
Back to top