ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*looseness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น looseness, -looseness-

*looseness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
looseness (n.) ความหย่อน See also: ความหลวม

*looseness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness

*looseness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Seitenwandlösung {f}sidewall looseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *looseness*
Back to top