ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*look daggers at*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น look daggers at, -look daggers at-

*look daggers at* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look daggers at (idm.) มองอย่างโกรธเคือง See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองตาเขียว (v.) look daggers at

*look daggers at* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が三角になる[めがさんかくになる, megasankakuninaru] (exp,v5r) (See 目を三角にする) to look daggers at somebody
目を三角にする[めをさんかくにする, mewosankakunisuru] (exp,vs-i) to look daggers at someone; to be angry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *look daggers at*
Back to top