ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*labyrinthine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น labyrinthine, -labyrinthine-

*labyrinthine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
複雑多岐[ふくざつたき, fukuzatsutaki] (n,adj-na) complex and wide-ranging; labyrinthine

*labyrinthine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *labyrinthine*
Back to top