ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*knock against*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น knock against, -knock against-

*knock against* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock against (phrv.) ตี See also: ทุบ, ต่อย, ชน, กระแทก

*knock against* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, 触 / 觸] knock against; touch; to feel

*knock against* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *knock against*
Back to top