ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep mum*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep mum, -keep mum-

*keep mum* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep mum (phrv.) ปิดเงียบเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เก็บเงียบในเรื่อง, ไม่เอ่ยถึง Syn. keep dark, keep quiet
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดเงียบ (v.) keep mum about See also: stay quiet about Ops. แพร่งพราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep mum*
Back to top