ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep back*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep back, -keep back-

*keep back* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep back (phrv.) ถอยไป See also: กลับไป, ย้อนกลับไป Syn. move back
keep back (phrv.) ป้องกัน Syn. hold back
keep back (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก Syn. hold back
keep back (phrv.) กั้นขวาง See also: ทำให้ไม่พัฒนา Syn. hold back
keep back (phrv.) ทำให้ล่าช้า Syn. hang up, hold back, hold off
keep back (phrv.) เก็บเป็นความลับ Syn. hold back, keep from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's great. And keep back, looking at me.เยี่ยมไปเลย มองมาที่กล้องหน่อย
Keep backing away till you're outside this establishment.- ถอยออกไป ถอยออกไปเรื่อยๆจนกว่า เจ้าจะพ้นอาณาบริเวณนี้
Now, Baron, I want my keep back.เอาล่ะ บารอน ข้าต้องการปราสาทของข้า คืน

*keep back* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
押し止める;押止める(io)[おしとどめる(押し止める);おしとめる, oshitodomeru ( oshi yameru ); oshitomeru] (v1,vt) to check; to stop; to keep back

*keep back* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep back*
Back to top