ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*juice up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น juice up, -juice up-

*juice up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
juice up (phrv.) ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น Syn. jazz up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like they turned the juice up extra high.ดูเหมือนพวกนั้น จะเปิดไฟแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *juice up*
Back to top