ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intruder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intruder, -intruder-

*intruder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intruder (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer
intruder (n.) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง Syn. trespasser
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

*intruder* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, 入侵者] intruder

*intruder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intruder*
Back to top