ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insure against*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insure against, -insure against-

*insure against* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insure against (phrv.) รับประกัน See also: ประกัน, รับรอง Syn. cover against, indemnify against
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
ระวังภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We want to insure against implicating the wrong parties.เราต้องแน่ใจว่าไม่ได้จับตัวผิด

*insure against* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ้มภัย[v. exp.] (khum phai) EN: insure against dangers FR:
ประกันอัคคีภัย[v. exp.] (prakan akkh) EN: insure against fire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insure against*
Back to top