ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*immediateness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immediateness, -immediateness-

*immediateness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immediateness (n.) ความเร่งด่วน See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ Syn. instantaneity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *immediateness*
Back to top