ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hurry up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurry up, -hurry up-

*hurry up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry up (phrv.) รีบเร่ง See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น Syn. buck up, bustle up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to hurry upพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
Burn it ! - Hurry up, MacReady !I know you gentlemenot,
Right now, hurry up and change.ตอนนี้รีบขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
Kanta, hurry up You'll be lateกันตะ เร็วเข้า เดี๋ยวสายนะ
Henry, hurry up. My mother's making fried peppers and sausage for us.เฮนรี่, เร็วเข้า, แม่ฉันทำ ผัดพริกหยวกกับไส้กรอกให้เรา
Yes, and we better hurry up and find her because those goony boys are looking for her, too.ใช่ และเราควรรีบไปตามหาหล่อนกันดีกว่า เพราะว่าเจ้าพวกกล้ามโตนั่น มันก็ตามหาหล่อนเหมือนกัน
All right, hurry up and tell Mr Kelly, love.ขวาทั้งหมดรีบขึ้น และนายเคลลี่บอกรัก
Come on, hurry up, Dad!มีอีกหนึ่งมาสิ รีบขึ้นพ่อ!
Come on, hurry. Hurry up Don't worry, your mama's hereไม่ต้องกลัวแม่แกมาแล้ว
Come on now, hurry up. Stick your hand over the broom and say, "Up."เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย ยื่นมือขวา ออกมาเหนือไม้กวาด แล้วพูด ลอย
Come on, now. Hurry up, you'll be late.รีบ ๆ หน่อย เร็ว ๆ เข้า เดี๋ยวจะสาย
Well, hurry up, so you can come home!แหม เร็วๆสิ จะได้กลับบ้านเสียที

*hurry up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten

*hurry up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
เร็วเข้า[v. exp.] (reo khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Dépêchons !
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nǿi) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous (un peu) !
รีบเข้า[v. exp.] (rīp khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchons !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hurry up*
Back to top